MegaBIPStatut Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego Mali Gorzowiacy

STATUT
Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego "Mali Gorzowiacy"


Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1
1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.
2.Siedziba Stowarzyszenia mieści się w Gorzowie Wlkp.,

§2
1.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.
2.Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów :
-ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz.855 ze zm.);
-ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 ze zm.);
-niniejszego statutu.
§3
1.Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2.Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym profilu działania.

§4
Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§5
Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków, Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników lub zlecać określone zadania innym podmiotom.

Rozdział II
Cele i sposoby ich realizacji

§6
Celem Stowarzyszenia jest:
1.podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
2.poszerzanie grona miłośników i sympatyków tańca ludowego,
3.wychowywanie członków Zespołu w duchu zrozumienia i poszanowania wartości tradycji i kultury ludowej oraz jej twórców,
4.rozwijanie zainteresowań i zdolności artystycznych członków Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”,
5.propagowanie polskiego folkloru, tańca, pieśni, muzyki,
6.działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
7.upowszechnianie i rozwijanie w społeczeństwie wiedzy o twórczości ludowej,
8.umożliwianie korzystania z ciekawej i pożytecznej formy czynnego wypoczynku po nauce i pracy,
9.promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą,
10.popularyzowanie działań i dokonań Zespołu Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy”,
11.działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
12.upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także wspomagających rozwój demokracji,
13.nauka, edukacja, oświata i wychowanie,
14.wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i turystyki,
15.działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
16.działalność w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
17.przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.

§7
Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:
1.organizowanie zajęć tanecznych, koncertów, przeglądów, konkursów, festiwali o zasięgu lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
2.propagowanie tańca i pieśni ludowych w kraju i za granicą,
3.współudział w organizacji krajowych i zagranicznych występów zespołów tanecznych,
4.propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów tanecznych, muzycznych,
5.działanie na rzecz wzmocnienia więzi międzyludzkich i międzypokoleniowych w szczególności poprzez organizowanie imprez integracyjnych, promocyjnych, kulturalnych i sportowych,
6.działalność wydawniczą, wystawienniczą i prasową,
7.współpracę z organami administracji publicznej oraz innymi instytucjami i podmiotami o podobnych celach działania,
8.udział w pracach polskich i międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania,
9.organizowanie różnych form wypoczynku zwłaszcza dla dzieci i młodzieży,
10.przeciwdziałanie patologiom społecznym,
11.prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§8
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a/członków zwyczajnych,
b/członków wspierających,
c/członków honorowych.


§9
Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta w poczet członków przez Zarząd w formie uchwały. O swojej decyzji Zarząd niezwłocznie zawiadamia zainteresowanego.

§10
Członek zwyczajny na prawo:
1.wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2.uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zgromadzeniu,
3.zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,
4.korzystać z pomocy Stowarzyszenia;
5.uczestniczyć w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

§11
Członek zwyczajny ma obowiązek:
1.przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2.brania udziału w działalności Stowarzyszenia i realizacji jego celów,
3.regularnego opłacania składek członkowskich.

§12
1.Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczna działalnością Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostanie przyjęta przez Zarząd w formie uchwały na podstawie pisemnej deklaracji.
2.Członek wspierający posiada prawa określone w §10 pkt 3-5 oraz prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu z głosem doradczym.
3.Członek wspierający – osoba prawna działa w Stowarzyszeniu za pośrednictwem swego przedstawiciela.

§13
1.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna i osoba prawna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu.
3.Członek honorowy posiada wszystkie prawa członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku płacenia składek członkowskich.

§14
Małoletni w wieku od 16 do 18 lat, którzy mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych mogą należeć do stowarzyszenia i korzystać z czynnego i biernego prawa wyborczego z tym, że w składzie zarządu większość muszą stanowić osoby o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§15
Małoletni poniżej 16 lat mogą, za zgodą swoich przedstawicieli ustawowych należeć do Stowarzyszenia bez prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zgromadzeniu oraz bez korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia.
§16
1.Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
a/pisemnej rezygnacji z członkostwa,
b/śmierci członka będącego osobą fizyczną,
c/likwidacji członka będącego osobą prawną,
d/utraty praw publicznych,
e/wykluczenia.
2.Wykluczenie członka następuje w przypadku:
a/niepłacenia składek członkowskich przez okres dłuższy niż 3 miesiące,
b/łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,
c/działania na szkodę Stowarzyszenia.
3.O wykluczeniu decyduje Zarząd w formie uchwały. Przed podjęciem uchwały Zarząd umożliwia członkowi złożenie wyjaśnień na piśmie lub osobiście. O treści uchwały Zarząd niezwłocznie, pisemnie zawiadamia zainteresowanego.
4.Ustanie członkostwa z przyczyn określonych w ust. 1 pkt. a-d stwierdza Zarząd w formie uchwały. Przepis ust.3 stosuje się odpowiednio.
5.Od uchwał Zarządu o których mowa w ust.3 i 4 przysługuje zainteresowanemu odwołanie do Walnego Zgromadzenia w terminie 30 dni od pisemnego powiadomienia o treści uchwały. Uchwała Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.


Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

§17
1.Władzami Stowarzyszenia są:
a/Walne Zgromadzenie;
b/Zarząd;
c/Komisja Rewizyjna.
2.Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od uchwały Walnego Zgromadzenia.

§18
1.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym i zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków organu, o ile statut nie stanowi inaczej.
2.Jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie uchwały mogą być podjęte zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych.
3.Drugi termin Walnego Zgromadzenia powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie 30 minut po pierwszym terminie.

§19
1.Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu :
a/ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
b/pisemnej rezygnacji z funkcji,
c/odwołania przez Walne Zgromadzenie uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.
2.W przypadkach o których mowa w ust.1 władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia składu z pośród członków Stowarzyszenia z tym, że liczba osób o które uzupełniono skład nie może przekraczać 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

§20
Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie, które może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§21
1.Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd raz w roku jako sprawozdawcze i co trzy lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
2.O terminie i proponowanym porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia wszystkich członków Stowarzyszenia co najmniej na 14 dni przed jego terminem.
3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na żądanie Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 członków zwyczajnych Stowarzyszenia. Do wniosku lub żądania powinien być załączony proponowany porządek obrad.
4.Zarząd jest obowiązany zwołać nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub żądania.

§22
1.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a./uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,
b/rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c/udzielanie, po wysłuchaniu Komisji Rewizyjnej absolutorium Zarządowi,
d/wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
e/uchwalanie statutu lub jego zmiany,
f/ustalanie wysokości składek członkowskich,
g/nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
h/podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
i/rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j/rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
k/podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych organizacji,
l/uchwalanie regulaminów działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
ł/podejmowanie uchwał we wszystkich innych sprawach nie należących do kompetencji Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
2.Walne Zgromadzenie obraduje według ustalonego porządku obrad. Proponowany przez Zarząd porządek obrad może być przez Walne Zgromadzenie zmieniony lub rozszerzony. Porządek obrad nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.
3.Walne Zgromadzenie po otwarciu go przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Stowarzyszenia wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy dalej prowadzą obrady.


§23
1.Zarząd składa się z 5 do 7 członków w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza .
2.Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu. W razie jego nieobecności zastępuje go Wiceprezes lub wskazany członek Zarządu.
3.Zarząd kieruje działalnością Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.
4.Członkiem Zarządu nie mogą być osoby skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb , nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

§24
Do kompetencji Zarządu należy:
a/realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia,
b/kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia i zarządzanie jego majątkiem,
c/podejmowanie uchwał dotyczących przyjęcia członków i ustania członkostwa,
d/uchwalanie planów działalności Stowarzyszenia i planów finansowych,
e/sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia właściwym organom i instytucjom,
f/zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
g/nabywanie praw i zaciąganie zobowiązań majątkowych,
h/zatrudnianie pracowników.

§25
1.Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, spośród których wybiera Przewodniczącego.
2.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:
a/kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
b/nadzór nad bieżącą działalnością finansową Stowarzyszenia w zakresie podpisanych umów, wygranych konkursów, wykonywania zadań zleconych,
c/składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zgromadzeniu i wniosków w przedmiocie absolutorium dla Zarządu,
d/przedkładanie Zarządowi protokołów pokontrolnych wraz z wnioskami,
e/składanie wniosków o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
3Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli i nadzoru, odrębnym od Zarządu i nie podlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej i nadzoru ,przy czym jej członkowie:
a/nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu ,w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;
b/nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§26
Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

Rozdział V
Majątek Stowarzyszenia

§27
1.Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe, które służą wyłącznie do realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
2.Majątek Stowarzyszenia pochodzi z:
a/składek członkowskich,
b/dotacji oraz ofiarności publicznej,
c/darowizn, spadków, zapisów ,
d/dochodów z działalności statutowej,
e/dochodów z działalności gospodarczej.
3.Dochód z działalności statutowej i gospodarczej służy do realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
4.Pozyskany majątek służy wyłącznie realizacji zadań do sfery zadań publicznych lub celów statutowych.
5.Stowarzyszenie nie może:
a/udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań własnym majątkiem w stosunku do swoich członków, członków swoich organów lub swoich pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b/przekazywać własnego majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
c/wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d/dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§28
Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§29
Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach i w zakresie służącym jego celom statutowym. O podjęciu i zakończeniu działalności gospodarczej decyduje Walne Zgromadzenie.

§30
Oświadczenia woli w sprawach majątkowych w imieniu Stowarzyszenia składa dwóch członków Zarządu w tym Prezes lub Wiceprezes.


Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§31
1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje walne zgromadzenia większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia , Walne Zgromadzenie powoła Komisję Likwidacyjną i określi sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku.Opublikował: Krzysztof Szupiluk
Publikacja dnia: 11.04.2023, 14:27
Dokument oglądany razy: 349
Podpisał: Krzysztof Szupiluk
Dokument z dnia: 11.04.2023
  |  
  |