Regulamin ZTL Mali Gorzowiacy

REGULAMIN ZESPOŁU TAŃCA LUDOWEGO „MALI GORZOWIACY”


§ 1

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” jest sekcją artystyczną Młodzieżowego Domu Kultury w Gorzowie Wlkp.

§ 2

Siedzibą Zespołu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Gorzowie Wlkp. ul. Teatralna 8 tel./fax + 48 95 7228575.

§ 3

Zespół Tańca Ludowego „Mali Gorzowiacy” jest zespołem amatorskim, zrzeszającym dzieci i młodzież.

§ 4

Cele działalności Zespołu:
1. Wzbogacanie wiedzy o polskiej kulturze regionalnej, ludowej i narodowej.
2. Budzenie i rozwijanie zainteresowań dzieci w dziedzinie muzyki i tańca.
3. Kształtowanie nawyku kulturalnego spędzania wolnego czasu oraz podnoszenia poziomu ogólnej kultury dzieci i młodzieży.
4. Rozwój kultury fizycznej, wychowanie prozdrowotne.
5. Reprezentowanie Młodzieżowego Domu Kultury, miasta, regionu i Polski na terenie kraju i poza jego granicami.
6. Sceniczna prezentacja artystycznie opracowanych polskich tańców narodowych i regionalnych.
7. Kształtowanie wartości i umiejętności przydatnych w dalszym życiu.


§ 5

Struktura organizacyjna Zespołu:
1. Kierownictwo Zespołu stanowią:
• kierownik Zespołu,
• kierownik artystyczny,
• kierownik kapeli.
2. Kierownictwu Zespołu podlegają:
• nauczyciele-akompaniatorzy,
• nauczyciel przygotowania wokalnego,
• konserwator strojów ludowych.
3. O powierzeniu funkcji kierowniczych wymienionych w punkcie 1. i 2. decyduje dyrektor MDK w Gorzowie Wlkp.
4. Organem wspomagającym działalność Zespołu jest Stowarzyszenie Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”.

§ 6

1. Organem samorządowym ZTL „Mali Gorzowiacy” są Rady Grup wybierane przez członków poszczególnych grup spośród swojego grona na okres 1 roku.
2. W skład Rady Grupy wybieranej w głosowaniu (w obecności przynajmniej 2/3 aktualnych członków grupy) większością głosów wchodzą 4 osoby.
3. Na pierwszym spotkaniu Rada wybiera spośród siebie Przewodniczącego.
4. Zespół może w trakcie trwania kadencji dokonać zmian składu Rady.
5. Zadania Rady:
• reprezentowanie członków wobec kierownictwa Zespołu, a w razie potrzeby bezpośrednio wobec dyrekcji MDK,
• organizowanie działań artystycznych i pozaartystycznych na rzecz całego Zespołu i MDK,
• współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół DZTL „Mali Gorzowiacy”,
• pomoc kierownictwu, Stowarzyszeniu w sprawach organizacyjnych i wychowawczych,
• prowadzenie działalności zmierzającej do jak najlepszej integracji nowych członków z grupą,
• sygnalizowanie i wyjaśnianie wszelkich problemów dotyczących członków grupy i Zespołu.

§ 7

Prawa i obowiązki członka Zespołu
7.1. Członek ZTL „Mali Gorzowiacy” ma prawo:
1. Wybierać i być wybieranym do Rady Grupy.
2. Uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych dla Zespołu lub jego członków.
3. Brać udział w imprezach artystycznych na terenie kraju i poza jego granicami, jak festiwale, projekty, obozy artystyczne, itd.
4. Poprzez Radę wysuwać wnioski, propozycje i uwagi skierowane do kierownictwa, dotyczące programowej działalności Zespołu.
5. Otrzymywać wyróżnienia i nagrody.

7.2. Członek ZTL „Mali Gorzowiacy” ma obowiązek:
1. Podstawowym obowiązkiem członka jest obecność na próbach i koncertach.
Nieobecność na zajęciach może być spowodowana:
• udokumentowaną chorobą,
• udokumentowanym przypadkiem losowym.
2. Członkowie występujący na scenie mają zachować odpowiedni wygląd: niepomalowane paznokcie, bez prywatnych ozdób, włosy w kolorze naturalnym: dziewczęta - długie bez grzywki, chłopcy - estetycznie podcięte.
3. Aktywnie uczestniczyć w programowych zajęciach tanecznych i wokalnych, świadomie i konsekwentnie podnosząc swój indywidualny poziom artystyczny.
4. Sumiennie wykonywać polecenia kadry pedagogicznej.
5. Aktywnie uczestniczyć w realizacji inicjatyw Rady Grupy.
6. Swoją postawą i godnym zachowaniem tworzyć i umacniać dobre imię Zespołu, MDK, miasta Gorzowa Wlkp. i Polski.
7. Być koleżeńskim, życzliwym i pomocnym wobec innych członków Zespołu.
8. Bezwzględnie szanować i chronić przed uszkodzeniem stroje ludowe, instrumenty i rekwizyty sceniczne.
9. W razie rezygnacji z przynależności do Zespołu zwrócić kostiumy sceniczne i uzupełnić wszystkie zaległości finansowe.
10.Zapoznać się szczegółowo z niniejszym regulaminem, wyrazić zgodę na jego
przestrzeganie, przeciwdziałać wszelkim naruszeniom postanowień
niniejszego regulaminu.


§ 8

Zasady uczestnictwa w imprezach zewnętrznych, organizowanych przez inne instytucje na terenie kraju i poza jego granicami.
1. Wyjazdy na festiwale, obozy, projekty i inne wydarzenia artystyczne jest wyróżnieniem członka Zespołu, a jednocześnie obowiązkiem godnego reprezentowania placówki, Zespołu, kraju.
2. W celu zagwarantowania wysokiego poziomu artystycznego ustala się następujące kryteria kwalifikacji członków:
• odpowiednio wysoki indywidualny poziom artystyczny,
• przydatność w realizacji programu artystycznego,
• ustalona przez kierownictwo w porozumieniu z Radą Grupy liczba nieobecności i spóźnień,
• odpowiednia postawa społeczna i moralna,
• dobry stan zdrowia.
3. Listę kandydatów na wyjazd ustala kierownictwo Zespołu po konsultacji z Radą Grupy. Członek Zespołu niezakwalifikowany na wyjazd ma prawo znać uzasadnienie decyzji.

§ 9

Członek Zespołu podczas pobytu za granicą ma obowiązek bezwzględnej subordynacji wobec kierownictwa Zespołu oraz zachowania postawy godnej Polaka.

§ 10

Członek Zespołu, który odszedł z Zespołu o tzw. „czasie” (zakończenie edukacji w szkole średniej, wyprowadzenie się rodziny, nauka w innym mieście, choroba), po skończeniu działalności może w dalszym ciągu reprezentować Zespół na koncertach, festiwalach, projektach.

§ 11

Nagrody i kary
1. Za aktywną i twórczą postawę, zaangażowanie w pracy na rzecz Zespołu, długoletni staż w Zespole oraz inne zasługi członek może zostać wyróżniony i nagrodzony.
2. Za ewidentne i świadome naruszanie niniejszego regulaminu członek Zespołu może być ukarany:
• ograniczeniem wykonywanych układów tanecznych,
• niezakwalifikowaniem na wyjazd Zespołu,
• zawieszeniem w prawach członka,
• skreśleniem z listy członków Zespołu.
3. O przyznawaniu nagród i kar decyduje kierownictwo z Radą Grupy.

§ 12

Kierownictwo w uzgodnieniu z Radą Grupy może w uzasadnionym przypadku dokonać okresowej lub stałej zmiany postanowień regulaminu.


Gorzów Wlkp., 10.12.2011r.

Podpisał: Krzysztof Szupiluk
Dokument z dnia: 11.04.2023
Dokument oglądany razy: 274
Opublikował: Krzysztof Szupiluk
Publikacja dnia: 11.04.2023, 14:28
Wydruk ze strony: bip.maligorzowiacy.pl z dnia: 19.06.2024 15:27:51
MegaBIP - program do prowadzenia stron podmiotowych BIP: www.MegaBIP.pl